ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

*Originele versie: Frans*

Artikel 1: TAKANA-identiteit

De website, toegankelijk via het adres www.TAKANA.be, hierna de “Website” genoemd, beheerd door TAKANA SPRL, met maatschappelijke zetel te Vieille Moulinstraat 273, 1180 Brussel, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0486 486 101, hierna “TAKANA” genoemd.

Telefoonnummer: 0488/88 10 87
E-mailadres: info@takana.be

Artikel 2: Reikwijdte en afdwingbaarheid van algemene verkoopvoorwaarden

2.1. De huidige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de online verkopen door TAKANA aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon namens de persoon of entiteit of namens een derde partij, voor zakelijke of privédoeleinden, hierna de “Klant”. De huidige algemene verkoopvoorwaarden worden aan alle klanten bekendgemaakt om hen in staat te stellen bestellingen te plaatsen en worden door hem aanvaard door het enkele feit dat ze de bestelling plaatsen.

2.2. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de huidige algemene voorwaarden van toepassing zijn op hun zakelijke relatie, behoudens eventuele afstandsverklaringen die zij uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen. Bij gebreke van een uitdrukkelijke erkenning, zal elke tegenmaatregel voorgesteld door de Klant niet afdwingbaar zijn jegens TAKANA, ongeacht wanneer deze hiervan op de hoogte is gebracht.

2.3. TAKANA behoudt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden te wijzigen zonder de Klant persoonlijk op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste een beroep kan doen op enige schadevergoeding. Elke wijziging is onmiddellijk van toepassing en geldt voor elke bestelling nadat de wijziging openbaar is gemaakt. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de klant om periodiek te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht.
Artikel 3: Orderintake en orderbevestiging

2.1. Iedereen van 18 jaar en ouder mag een bestelling plaatsen. De klant vult het bestelformulier nauwkeurig in en vult de verschillende velden in (adres, afleveradres, betalingswijze).

3.2. Een overeenkomst komt tot stand en is definitief op het moment dat een bevestiging van de bestelling aan de Klant wordt overhandigd of per e-mail wordt verzonden naar het e-mailadres van de Klant, en zodra TAKANA de goedkeuring heeft ontvangen van de uitgever van een creditcard of betaalpas voor een betalingstransactie.

In het geval dat de uitgever van de kaart weigert in te stemmen met de betaling, kan TAKANA niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging in de levering en / of niet-levering van de bestelling die door de Klant is geplaatst. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet geaccepteerd of verwerkt.

Alle informatie in andere documenten zoals flyers, catalogi, etc. is slechts indicatief en vormt geen bindend verkoopbod. Indien de bestelling niet kon worden aanvaard, verbindt TAKANA zich ertoe om de Klant hiervan binnen vijf (5) werkdagen na de bestelaanvraag op de hoogte te stellen.

3.3. Aangezien de producten die door TAKANA op de Website worden aangeboden voedingsmiddelen zijn die bederfelijk kunnen zijn, heeft de Klant niet het gebruikelijke recht om de bestelling binnen 15 dagen te annuleren.

Artikel 4: Prijzen

  • Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.
  • De Klant is verplicht het bedrag te betalen dat is overeengekomen tijdens de laatste stap van het bestelproces en dat is vermeld in de orderbevestiging die door TAKANA is verzonden. Kennelijke fouten bij de berekening van het bedrag, zoals kennelijke onjuistheden, kunnen door TAKANA na het sluiten van het contract worden gecorrigeerd.
  • Bezorgkosten en retourkosten worden duidelijk aan de Klant gecommuniceerd. Op bepaalde betaalmethoden kunnen aanvullende voorwaarden gelden met betrekking tot de bezorgwijze en de eventuele kosten. Dit zal duidelijk aan de Klant worden gecommuniceerd.
  • Douanerechten: alle bestellingen die op de Website worden geplaatst en buiten België worden afgeleverd, kunnen onderworpen zijn aan extra belastingen en douanerechten die worden geïnd wanneer het pakket op de bestemming aankomt. Deze douanerechten en extra belastingen in verband met de levering van een artikel worden uitsluitend door de klant gedekt en zijn de verantwoordelijkheid van de klant. TAKANA is niet verplicht om de klant te controleren of de toepasselijke douanerechten en belastingen te informeren. TAKANA raadt klanten aan contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten in hun respectievelijke landen om meer te weten te komen over dergelijke kosten.

Artikel 5: Betaling

5.1 De betalingsmogelijkheden die wij aanbieden staan vermeld op onze Website. Het bedrag wordt in rekening gebracht in de valuta waarin u heeft besteld.

5.2 Indien wordt gekozen voor betaling met een creditcard, is deze betaling onderworpen aan de voorwaarden van de betreffende kaartuitgever. TAKANA is geen partij in de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever.

5.3 Om een veilige betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de Klant te garanderen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie via internet verzonden. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het kleine slotpictogram in de onderste statusbalk van uw browser.

5.4. Om te worden geaccepteerd en geleverd, moet de bestelling volledig worden betaald.

Artikel 6: Orderverwerking en levering

6.1 Alle Chocoladeproducten worden geleverd op het adres dat door de Klant is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgehandeld en geleverd. Elke vertraging geeft geen aanleiding tot schadevergoeding. Foutief ingevulde afleveradressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die aan de klant in rekening worden gebracht.

6.2 Producten worden alleen geleverd in landen waarvoor levering op de Website mogelijk is.

6.3 Indien een door een Klant besteld Chocoladeproduct tijdelijk niet op voorraad is, streeft TAKANA ernaar de Klant binnen 3 tot 5 werkdagen per e-mail op de hoogte te stellen van een eventuele vertraging. Indien de producten niet op tijd geleverd kunnen worden, zal TAKANA de Klant hiervan op de hoogte stellen. Als TAKANA dit niet doet, kan de klant de bestelling annuleren zonder verdere kosten. In dat geval zal TAKANA het bedrag uiterlijk 30 dagen na de annuleringsdatum terugbetalen.

6.4 Verzending vindt altijd plaats voor risico van TAKANA. De Klant hoeft zich dus geen zorgen te maken dat Chocoladeproducten verloren gaan in de post. Als er echter chocoladeproducten worden geretourneerd, is de klant verantwoordelijk voor de verzending.

6.5 TAKANA is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer:

  • de klant geeft een onjuist of verouderd adres op;
  • er is niemand aanwezig op het door de Klant opgegeven adres;

6.6 TAKANA heeft geen controle over de transporttemperatuur. Het is daarom voor TAKANA onmogelijk om verantwoordelijkheid te nemen voor de beschadiging van producten die tijdens het transport door hitte zijn beschadigd. Leveringen tijdens de zomermaanden wanneer de temperatuur boven de 23 ° C komt, raden wij daarom af.

6.7 De totale aansprakelijkheid van TAKANA bij het niet nakomen van zijn verplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het betreffende Chocoladeproduct (en).

Artikel 7: Aansprakelijkheidsbeperking

7.1 De website wordt aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de juiste werking. TAKANA is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het juist of onjuist gebruik van de Website, noch voor schade veroorzaakt als gevolg van onjuiste, onvolledige, dubbelzinnige of gedateerde inhoud of fouten op de Website.

In ieder geval is de aansprakelijkheid van TAKANA voor eventuele schade steeds beperkt tot het bedrag van de laatste bestelling.
TAKANA is niet verantwoordelijk voor onderbrekingen van de beschikbaarheid van of toegang tot de Website, voor storingen die voortvloeien uit het computersysteem, of voor virussen of andere overlast die kunnen ontstaan ​​door het gebruik van de Website

Artikel 8: Conformiteit en garantie

8.1 TAKANA garandeert dat haar producten beantwoorden aan de bestelling en aan de normale verwachtingen die de klant mag hebben, rekening houdend met de specificaties van het chocoladeproduct.

8.2 De door TAKANA verkochte producten zijn vers voedsel. TAKANA stelt alles in het werk om een ​​correcte en veilige levering te verzekeren, rekening houdend met de versheid van zijn Chocoladeproducten, maar kan geen absolute garantie geven met betrekking tot de kwaliteit van het transport.

Artikel 9: Overmacht

9.1 In geval van overmacht is TAKANA niet gehouden haar verplichtingen na te komen. Hij kan in dat geval hetzij de verplichtingen voor de duur van de overmacht opschorten, hetzij de overeenkomst ontbinden.

9.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en wil van TAKANA die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Dit is bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op Europese wegen, brand, storing, stroomstoringen, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en / of het niet beschikbaar zijn van de website, laattijdige of niet-levering door leveranciers of andere derden, enz.

Artikel 10: Klachtenregeling

10.1. TAKANA doet er alles aan om ervoor te zorgen dat zijn klanten 100% tevreden zijn. Indien de Klant toch een klacht heeft over haar diensten en / of producten, kan de Klant contact opnemen met TAKANA per e-mail op info@takana.be. Er wordt naar gestreefd om klachten binnen 7 werkdagen af ​​te handelen.

10.2 Bij ontvangst van de producten dient de klant ervoor te zorgen dat de levering overeenkomt met de bijbehorende bestelling. Elk mogelijk zichtbaar gebrek of tekortkoming moet onmiddellijk worden gemeld via e-mail aan info@takana.be binnen achtenveertig (48) uur na ontvangst van de bestelling.

10.3. Elk zichtbaar of verborgen gebrek moet schriftelijk worden gemeld binnen achtenveertig (48) uur na ontvangst van de bestelling of, indien niet duidelijk op het moment van levering, binnen achtenveertig (48) uur na ontdekking ervan, maar binnen 15 dagen na de levering. uiterlijk per e-mail naar info@takana.be.

10.4. Een dergelijke claim moet gerechtvaardigd zijn en vergezeld gaan van een bewijs van de schade (transportbrief, foto van het ontvangen pakket, enz.). TAKANA zal de juiste claims alleen compenseren door de verkoopprijs terug te betalen of door een nieuw of vergelijkbaar product te leveren.

Artikel 11: Eigendom en risico

TAKANA behoudt het volledige eigendom van de verkochte producten totdat de klant de volledige aankoopprijs heeft betaald. TAKANA behoudt zich het recht voor om teruggave van onbetaalde goederen te eisen. De klant aanvaardt alle risico’s zodra de levering is voltooid.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten op alle informatie, aankondigingen of andere berichten met betrekking tot de producten en / of de Website berusten bij TAKANA, haar leveranciers of andere rechthebbenden.
Intellectuele eigendomsrechten omvatten octrooien, auteursrechten, handelsmerken, ontwerpen en modelrechten en / of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder (octrooieerbare) technische en / of commerciële knowhow, methoden en concepten.
Het is de Klant verboden om de intellectuele eigendomsrechten beschreven in dit artikel te gebruiken en / of te wijzigen, bijvoorbeeld door middel van reproductie, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TAKANA, haar leveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het puur privégebruik van de Chocolade betreft. Product zelf.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Alle aanbiedingen en overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.
Elk geschil dat verband houdt met of voortvloeit uit aanbiedingen van of contracten gesloten met TAKANA zal worden voorgelegd aan de bevoegde hoven en rechtbanken van Brussel, tenzij een bindende wettelijke bepaling uitdrukkelijk een andere rechtbank als bevoegd aanwijst.
Alle partijen aanvaarden elektronisch bewijs met betrekking tot hun relatie (zoals e-mailberichten, back-ups, enz.).

Voor bijkomende informatie of opmerkingen met betrekking tot deze algemene voorwaarden kan u TAKANA contacteren op het volgende adres: TAKANA SPRL, Vieille Moulinstraat 273, 1180 Brussel of per e-mail: info@takana.be.

Deze algemene voorwaarden zijn in februari 2019 gepubliceerd.

SUIVEZ-NOUS

CONTACT

Rue Emile Banning 55B
1050 Bruxelles
info@takana.be
t. (+32) 488.881.087

INFORMATIONS

© Takana 2019 – Graphic design by Codefrisko – Development by Knock Knock Prod

VOLG ONS
 
CONTACT
 
INFORMATIE
 
NIEUWSBRIEF
 

Rue Emile Banning 55B
1050 Bruxelles
info@takana.be
t. +32 488 881 087

NEWSLETTER

© Takana 2019 – Graphic design by Codefrisko – Development by Knock Knock Prod