Privacy Policy & Cookies

Dit “Privacybeleid” regelt de verwerking van uw persoonlijke gegevens door TAKANA SPRL: (hierna: “TAKANA”)

*Originele versie: Frans*

TAKANA SPRL
Vieille rue du Moulin 273
1180 Brussel
Belgie

Geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: 0684.684.101

BTW-nummer: BE0684684101

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door, want het bevat essentiële informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en waarvoor cookies worden gebruikt. Door gebruik te maken van de website die toegankelijk is op het volgende adres: https://www.takana.be (hierna: “de Website”); door te solliciteren, een klacht, vraag of opmerking te sturen naar TAKANA; door een contractuele relatie aan te gaan met TAKANA, verklaart u zich bewust te zijn van dit privacybeleid en uitdrukkelijk akkoord te gaan met de inhoud ervan en uw toestemming te geven voor de gegevensverwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

TAKANA voldoet aan de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
TAKANA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons verstrekt:

Categorie 1: zonder registratie op de Website: uw IP-adres en cookies door middel van Google Analytics;
Categorie 2: uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer (indien van toepassing), adres (indien van toepassing) en alle andere persoonlijke gegevens die u op de website heeft ingevoerd.
Categorie 3: uw achternaam (indien van toepassing); voornaam (indien van toepassing) en e-mailadres als u zich via de website aanmeldt voor onze nieuwsbrief;
Categorie 4: uw geslacht, achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres, bedrijfsregistratienummer en BTW-nummer (indien van toepassing) als u een bestelling plaatst via de Website.

2.2. TAKANA kan op verschillende manieren gegevens van u (Persoonsgegevens) verzamelen:

door het gebruik van cookies (zie hieronder);
wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt om de website te gebruiken.
Wanneer u zich via de Website aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

2.3. De website maakt ook gebruik van cookies die een reeks persoonlijke gegevens verzamelen. Zie hieronder voor meer informatie over het gebruik van cookies.

Artikel 3 – Doel van de gegevensverwerking

3.1. Algemene doeleinden:

TAKANA gebruikt de persoonlijke gegevens die van u zijn verzameld alleen voor de volgende doeleinden:

Categorie 1: om deze Website aan te bieden en te verbeteren en Persoonsgegevens op te nemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan worden achterhaald, met als rechtsgrond het gerechtvaardigde belang van TAKANA bij het continu verbeteren van haar Website en de dienstverlening;
Categorie 2: het beheren van uw account op de website;
Categorie 3: voor het versturen van onze nieuwsbrieven en gerichte advertenties, waarbij uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hiervoor de wettelijke basis vormt;
Categorie 4: het verzenden van uw bestelling, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst waar u om heeft gevraagd.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens bekend te maken, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk is als u weigert de gegevens te verstrekken.

3.2. Directe marketing:

De persoonsgegevens worden ook gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een aanvullende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Deze toestemming kan te allen tijde zonder opgaaf van redenen en kosteloos worden ingetrokken, bijvoorbeeld door te klikken op de daarvoor bestemde afmeldlink onderaan elk promotioneel e-mailbericht.

3.3. Openbaarmaking aan derden:

In het geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van het bedrijf van TAKANA, waarbij het zijn bedrijfsactiviteiten reorganiseert of overdraagt, zijn handelsactiviteiten stopzet of als TAKANA failliet gaat, kan dit betekenen dat uw informatie wordt overgedragen aan nieuwe entiteiten of aan derden die alle of een deel van de zakelijke activiteiten van TAKANA.

TAKANA zal redelijke inspanningen leveren om u vooraf te informeren dat TAKANA uw gegevens aan de genoemde derde partij verstrekt, maar u erkent ook dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

TAKANA zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of verspreiden of anderszins commercieel beschikbaar stellen aan derden, behalve zoals hierboven beschreven of tenzij u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat TAKANA uw Persoonsgegevens moet vrijgeven vanwege een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere verplichte wettelijke of regelgevende vereisten. TAKANA zal redelijke inspanningen leveren om u hiervan vooraf op de hoogte te stellen, tenzij dit onderhevig is aan wettelijke beperkingen.

Artikel 4 – Duur van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt gedurende een periode die nodig is voor de doeleinden van verwerking en op basis van de contractuele relatie tussen TAKANA en jou.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht op toegang en informatie:

U heeft het recht om op elk moment geïnformeerd te worden over uw persoonsgegevens en over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

5.2. Recht op rectificatie, wissing en beperking:

U bent vrij om uw persoonlijke gegevens al dan niet aan TAKANA mee te delen. U hebt ook het recht om ons te allen tijde te vragen om uw persoonlijke gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat als u weigert uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of vraagt ​​om deze te wissen, bepaalde diensten en producten niet kunnen worden geleverd.

U kunt ook vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

5.3. Recht op bezwaar:

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om ernstige en legitieme redenen.

U hebt ook het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden; in dat geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht op gratis dataportabiliteit:

U hebt het recht om uw Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en / of te laten overdragen aan andere verwerkingsverantwoordelijken.

5.5. Recht om uw toestemming in te trekken:

Voor zover de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen, hetzij per e-mail naar info@takana.be of per post naar TAKANA SPRL – Vieille Moulinstraat 273 – 1180 Brussel – België, op voorwaarde dat een kopie van uw identiteitskaart wordt bijgevoegd.

5.7. Profilering:

De verwerking van uw persoonlijke gegevens omvat geen profilering.

5.8. Recht om een ​​klacht in te dienen:

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0) 2274 48 00
Fax: +32 (0) 2274 48 35
contact@apd-gba.be

Dit laat eventuele vorderingen bij een burgerlijke rechtbank onverlet.

Als u schade lijdt als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een claim indienen voor schadevergoeding.

Artikel 6 – Beveiliging en vertrouwelijkheid

6.1. We hebben technisch en organisatorisch passende veiligheidsmaatregelen ontwikkeld om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang of onbedoelde openbaarmaking aan derden van verzamelde persoonlijke gegevens en ook elke andere ongeoorloofde verwerking van dergelijke gegevens te voorkomen.

6.2. TAKANA kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit onjuist of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde partij.

6.3. U moet te allen tijde de veiligheidsinstructies naleven, inclusief alle ongeautoriseerde toegang tot de website. U bent daarom als enige verantwoordelijk voor elk gebruik dat afkomstig is van de website van uw computer, IP-adres en uw identiteitsgegevens, en ook voor de vertrouwelijkheid hiervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

Om uw persoonsgegevens te verwerken, geven wij onze medewerkers toegang tot uw persoonsgegevens.

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand dat door de TAKANA-server wordt verzonden en op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De informatie die in deze cookies is opgeslagen, kan alleen door ons worden gelezen en alleen tijdens uw bezoek aan de website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en stelt ons ook in staat om onze Website te optimaliseren.

Vanwege recente wetswijzigingen zijn alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of de opslag van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Dit cookiebeleid geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die we gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten cookies:

Er zijn verschillende soorten cookies, die verschillen wat betreft hun functies, hun oorsprong of hoe lang ze worden bewaard:

De technische cookies of de sessiecookies: deze worden gebruikt om de website te bekijken en om de website efficiënt te laten werken. Met de cookies kunt u ook uw bestelling en indien nodig een account aanmaken. De technische cookies zijn absoluut essentieel voor de goede werking van onze website. Ze worden voor verschillende doeleinden gebruikt, zoals het kiezen van uw taal. De sessiecookies vervallen na de browsersessie en worden niet langer bewaard. De sessiecookies worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden en om uw specificaties op te slaan terwijl u op de website navigeert, zodat uw specificaties niet meer elke keer dat u een nieuwe pagina bezoekt, gelezen moeten worden.
Functionele of permanente cookies: dankzij functionele cookies kent de website uw voorkeuren zodat u de website efficiënter kunt gebruiken. Ze kennen uw taalvoorkeur, uw onderzoeken en de producten die u heeft bekeken. Deze functionele cookies zijn niet nodig voor het goed functioneren van de website maar bieden wel aanvullende functies en zorgen voor een gebruiksvriendelijke website. Permanente cookies worden tussen browsersessies op de computer van de gebruiker opgeslagen om de voorkeuren van de gebruiker of zijn / haar zoekacties op al onze sites te behouden.
Analytische cookies: deze cookies geven perceptie van hoe bezoekers de website gebruiken om erachter te komen wat echt werkt en wat niet werkt, om de website te optimaliseren en te corrigeren en om er zeker van te zijn dat deze nog steeds interessant en relevant is. De informatie die wordt verzameld, bestaat uit: de webpagina’s die je hebt bezocht, de webpagina’s die je naar onze website hebben geleid en de webpagina’s waarmee je onze website hebt verlaten, het soort platform dat je hebt gebruikt, je datum en tijd en details zoals de aantal klikken dat u maakt op een specifieke pagina, uw muis- en scrollbewegingen en de tekst die u typt wanneer u onze website gebruikt. Takana gebruikt ook analytische cookies om het gedrag van bezoekers op de website te analyseren nadat ze een online advertentie hebben gezien, inclusief advertenties op websites van derden. De verzamelde informatie wordt anoniem gehouden.
Voor cookies die door derde partijen (bijvoorbeeld Google Analytics) worden geplaatst, verwijzen wij u naar de verklaringen van die partijen op hun respectievelijke websites. Let op: wij hebben geen enkele invloed op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

8.4 Wat is de validatieduur van de cookies?

We gebruiken cookies met een andere validatieduur. Sommige cookies zijn 5 jaar geldig vanaf de datum van uw laatste bezoek aan onze website. U kunt deze cookies echter op elk moment uit uw browser verwijderen.

8.5. Uw toestemming :

De eerste keer dat u onze website bezoekt, wordt u gevraagd om verschillende soorten cookies te accepteren.

U kunt cookies ook weigeren of blokkeren door uw browserconfiguratie-instellingen te wijzigen. Als u cookies uitschakelt, kan het zijn dat u sommige functies van de website niet kunt gebruiken.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@takana.be of per post naar TAKANA SPRL – Vieille Rue du Moulin 273 – 1180 Brussel – België.

U kunt ook meer informatie over cookies vinden op: http://www.allaboutcookies.org/

U kunt hier meer informatie vinden over online adverteren op basis van gedrag en online privacy: http://www.youronlinechoices.eu/

 

SUIVEZ-NOUS

CONTACT

Rue Emile Banning 55B
1050 Bruxelles
info@takana.be
t. (+32) 488.881.087

INFORMATIONS

© Takana 2019 – Graphic design by Codefrisko – Development by Knock Knock Prod

VOLG ONS
 
CONTACT
INFORMATIE
 
NIEUWSBRIEF
 

Rue Rue Emile Banning 55B
1050 Bruxelles
info@takana.be
t. +32 488 881 087

NEWSLETTER

© Takana 2019 – Graphic design by Codefrisko – Development by Knock Knock Prod